info@zslibcany.cz | Škola: 495 585 188, jídelna: 495 585 388 Další kontakty

Naše škola

Základní škola a mateřská škola Libčany je školou pro 300 žáků místních a ze spádových obcí. Budova A byla postavena na základech bývalého zámku a otevřena od září r. 1975. Pavilon C byl přistavěn a otevřen v září roku 1995. Ke škole patří školní jídelna s kuchyní a mateřská škola. Právní subjektivitu má tato instituce od 1.1.2003. Výuka probíhá na 1. stupni v 1. – 5. třídě, na 2. stupni, tj. 6. – 9. třída, jsou 1–2 třídy v každém ročníku.

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z okolních obcí. Je na vyvýšeném místě, školní areál nesousedí těsně s vozovkou. Budovy A a C jsou propojené chodbou, do školní jídelny děti přecházejí přes školní dvůr.

Výuka probíhá v 12 kmenových učebnách a v 7 odborných učebnách (školní dílna, cvičná školní kuchyňka, učebna hudební výchovy, počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, výtvarná dílna, školní knihovna se studovnou). Výuka na 2.stupni probíhá v nejstarší budově A, kde je v současnosti řešeno po výměně oken následné zateplení budovy. Výuka na 1.stupni je soustředěna především do budovy C, ale ne úplně. Součástí školy je tělocvična. Školní družina má 2 oddělení s hernou, která využívá pro svoji činnost, jedná se o vhodně oddělené prostory v ZŠ. Venkovní hřiště se postupně vytváří na školním pozemku ve spolupráci s obcí Libčany a za pomoci rodičů. V areálu školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je využíváno jak pro míčové hry, tak pro skupinová cvičení v hodinách, při činnostech zájmových útvarů i při odpoledním zaměstnání ve školní družině. Vedle tohoto zařízení je doskočiště na skok daleký. Pro ostatní venkovní disciplíny (zejm. atletika, kopaná, …) škola využívá nedaleké travnaté hřiště místního sportovního klubu. I když je škola neustále opravována a udržována ve velmi dobrém stavu, vzhledem ke stáří tělocvičny je nutno konstatovat, že má nevyhovující větrání a popraskanou boční stěnu, která je vystavěna ze skleněných bloků. Také osvětlení, které je závěsné, je značně poruchové. Se zřizovatelem je otázka řešena, ale změny závisí samozřejmě na finančních prostředcích.

Co nabízíme žákům?


Krásné prostředí v obci Libčany
Vzdělání od 1. až po 9. ročník
Bohatý výběr mimovyučovacích aktivit (zájmové útvary a školní akce)
Moderně vybavené učebny
Vlastní školní jídelna s online systémem přihlašování
Moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky
Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
Možnost výběru volitelných předmětů
Office 365 pro každého žáka
Webová aplikace Bakaláři

14

školních tříd

280

studujících žáků

44

pedagogů

15

ostatních pracovníků

"Škola pro život"